ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ГЕОМЕХАНИКУ

Делатност Лабораторије за геомеханику је испитивање физичких и механичких карактеристика тла и стена према SRPS стандардима за потребе пројектовања, изградње и извођења експлоатационих рударских радова (сви облици експлоатације), у грађевинарству, у физичко-механичкој карактеризацији грађевинског камена, код одлагања јаловине и пепела, рекултивације и уређења деградираног предела, анализе и санације нестабилности терена и слично.

Лабораторија изводи: • Идентификационо класификациона испитивања (одређивање влажности, запреминске масе са порама, запреминске масе без пора, гранулометријског састава, консистенције); • Испитивања отпорних својстава (опит директног смицања); • Испитивања деформабилних својстава (едометарски опит); • Испитивања збијености (Прокторов опит); • Испитивања носивости (CBR опит, одређивање једноосне притисне чврстоће); • Испитивања водопропустљивости (са константним и опадајућим притиском); • Испитивања чврстоће, еластичних и деформабилних својстава стена; • Испитивања отпора према резању при откопавању угља; • Испитивања дробивости угља.

У склопу ширих истраживачких, развојних, иновационих и пројектантских активности Рударског института, Лабораторија за геомеханику интегрисано учествује у изради и техничкој контроли пројеката инжењерскогеолошких истраживања, у истражном бушењу, у узимању узорака и картирању језгара приликом истражног бушења, у инжењерскогеолошком картирању терена, изради карата и профила за геостатичке анализе и прорачуне падина и косина, санацију клизишта, изградњу брана и депонија јаловине и пепела, прорачуне носивости и слегања тла за грађевинске објекте, геостатичке прорачуне за пројектовање површинских копова, шахти, подземних просторија и тунела, израду и техничку контролу геотехничких елабората за потребе изградње објеката, геотехнички мониторинг итд.

Лабораторија за геомеханику почела је са радом одмах по формирању Рударског института, током педесет и пет година постојања обавила је више милиона лабораторијских и теренских мерења, опитних испитивања, анализа и елаборација, за све значајније руднике Србије и Југославије. То су пре свега угљени басени Колубара, Костолац, Косово, Угљевик, Гацко, Битољ, Пљевља, рудници угља Велење, Алексинац, Ресавица, Ибарски рудници, Боговина, Крепољин, Лубница, Истарски рудници, Крека, Бановићи, Станари, Шички брод итд., рудници обојених и племенитих метала Рударско-топионичарски басен Бор, Рудник бакра Мајданпек, Стари трг, Ајвалија, Рудник-Рудник, Кишница, Ново брдо, Леце, Сребрница, Саса, Брсково, Копорић, Жута прлина, Јелакце, Рудници боксита Никшић, Рудник уранијума Жировски врх, бројни рудници неметаличних минералних сировина Беочин, Нови Поповац, Косјерић, Рготина, Јелен до, Кикинда, Нови Бечеј, Уб, Голубац итд.
Лабораторија је дала значајан допринос решавању проблема из делокруга њеног рада у Електропривреди Србије, у термоелектранама Никола Тесла Обреновац, Колубара, Костолац, Битољ и Пљевља.

Лабораторија је предњачила у увођењу савремених метода и поступака, међу првима у свету применила је фотоеластично моделовање напонско-деформационих стања у стенском масиву. Сарадници Лабораторије активно пружају подршку настави и обуци студената на редовним студијама, а мерењима и експерименталним опитима пружају помоћ приликом израда магистарских теза и докторских дисертација кандидата са Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду.

Лабораторија је акредитована, акредитација Акредитационог тела Србије, стандард SRPS ISO/IEC 17025.