Теренска снимања и испитивања

Стручност, компетентсност, обученост и опремљеност представљају основу интегрисаног учешћа стручњака Рударског института на терену у узимању узорака, снимању, проценама, картирању, мониторингу процеса, индустријским мерењим , испитивању, баждарењу, опитном тестирању, истражном бушењу, контроли исправности инсталација и мерних система, техничком надзору, санцији, категоризацији и разврставању објеката према стању, ризицима и опасностима, техничком пријему објеката, обради и елаборацији теренских података, итд. У оквиру геодетских активности су снимања, контроле, опажања, трасирања, обележавања, позиционирања, мониторинг стабилности косина, и израда геодетских подлога.