Опште информације

Научноистраживачка, развојна, иновациона и инжењерско креативна – пројектантска делатност Рударског института орјентисана је ка експлоатацији и припреми минералних сировина, механици стена и тла, вентилацији рудника, заштити животне и радне средине, рекултивацији и уређењу деградираних предела, термотехници и сагоревању енергената, рудничким објектима и инфраструктури, електроенергетском напајању, рудничкој геологији, хидрогеологији, системском инжењерству, надзору, контроли и управљању процесима у рударству, рачунарски интегрисаним технологијама и економици индустрије минерала.

Институт је у државном власништву, приходе остварује продајом истраживачких и инжењерских креативних услуга на домаћем и иностраном тржишту, малим делом учешћем у научним и иновационим пројектима финансираним од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Институт је био водећа југословенска, данас српска, међународно респективна институција рударске науке и инжењерства. У Институту је урађено преко 5000 пројекта за потребе рудника и индустрије, реализовано преко 50 научноистраживачких пројеката и патентирано 11 технологија и поступака. Према пројектним решењима Института отворено је у земљи и иностранству више од 70 рудника, пуштено у погон преко 40 постројења за припрему минералних сировина и чишћење угља, и више од 20 јаловишта и депонија пепела и шљаке.

Институт је значајан издавач периодике и публикација из рударства, геологије, економике индустрије минерала, геостатистике и системских наука. Издавач је најстаријег на Балкану научног часописа из рудартства „Рударског гласника“ (1903).