ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ И РАДНЕ СРЕДИНЕ

Лабораторија за заштиту животне и радне средине формирана је у оквиру некадашњег Завода за термотехнику и заштиту животне средине Рударског института.
Делатности Лабораторије су физичка и хемијска испитивања животне средине, односно испитивања амбијенталног ваздуха, отпадног и депонијског гаса, јамског ваздуха, запаљивости-експлозивности угљене прашине, акустична испитивања, испитивања буке у животној средини, обраду и елаборацију резултата мерења, категоризацију и разврставање јамских просторија према угрожености од угљене прашине и опасности од метана, елаборацију мерења запаљивости и експлозивности прашине и класификацији зона према потенцијалним опасностима од пожара и експлозија, елаборацију гасних карактеристика угља и пратећих стена са циљем утврђивања гасоносности радне средине итд.
Лабораторија ради контролу исправности аутоматских мерних система за континуално мерење емисије загађујућих материја у ваздух према захтевима SRPS EN 14181, а на основу овлашћења надлежног Министарства. Лабораторија изводи анализе и студије избора репрезентативних мерних места за континуална мерења емисије из стационарних извора, студије о процени утицаја на животну средину и учествује у решавању проблема ревитализације, рекултивације и уређења деградираних предела.
У Србији и региону Лабораторија је од оснивања водећа у области својих ингеренција. Атрибут водеће лабораторије проистиче из перманентног предњачења на унапређењу постојећих и увођењу нових метода мерења, високој стручности и компетентној обучености кадрова, опремљености, ефикасности рада и поузданости мерења. Примера ради Лабораторија је једина у региону освојила методу за одређивање електричне отпорности електрофилтерског пепела.
Неоспорност угледа Лабораторије потврђује структура еминентних корисника њених услуга, то су: Термоелектрана Никола Тесла, Рударски басен Колубара (Прерада и Површински копови), Термоелектране и копови Костолац, Рударско енергетско хемијски комбинат Косово – Обилић, Рудник и термоелектрана Гацко, Рудник и термоелектрана Угљевик, Рудник угља Пљевља, рудници каменог угља Добра срећа и Вршка чука, Ибарски рудници угља, Алексиначки рудници, рудници мрког угља Соко, РЕМБАС, Штаваљ, Боговина, Зеница, Крека, Бановићи, лежишта угља Живојно и Мариово (Македонија), Беочинска фабрика цемента, Јавно комунално предузеће Београдске електране, Хенкел, Мол а.д., Грађевински институт Скопље, E&MA, Институт за нуклеарне науке Винча Београд, CENEx итд.

Сарадници Лабораторије публиковали су више стотина стручних и научних радова, и учествовали у реализацији истраживања бројних научних, технолошких и иновационих пројеката које је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Круна ових активности је учешће сарадника Лабораторије у истраживањима и писању монографије Српско рударство и геологија у другој половини ХХ века. У сарадњи са Факултетом за физичку хемију Универзитета у Београду недавно су завршена истраживања на иновационом пројекту развоја уређаја за хидродинамичко кавитационо пречишћавање отпадних вода од органских загађивача, суфинансираном од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Допринос Лабораторије у образовању младих стручњака, огледа се у пружању подршке приликом израде дипломских радова и магистарских теза студената са Универзитета у Београду.

Лабораторија је акредитована за испитивања према стандарду SRPS ISO/IEC 17025. Лабораторија је прва у Србији 2014. испунила услове стандарда SRPS CEN/TS 15675 који представља техничку спецификацију стандарда SRPS ISO/IEC 17025 за периодична мерења емисије из стационарних извора.

Лабораторија поседује дозволу за мерење емисије из стационарних извора загађивања, дозволу за мерење квалитета ваздуха и решење да врши мерење буке у животној средини Министарства пољопривреде и заштите животне средине.