ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЧВРСТА ГОРИВА

Делатност Лабораторије за чврста горива је испитивање чврстих горива и производа њиховог сагоревања, ова испитивања се раде по националним и међународним стандардним методама и део су обима акредитације Лабораторије. На овај начин Лабораторија задовољава највећи део захтева тржишта Србије и региона. У оквиру својих делатности, Лабораторија се бави и испитивањем минерала и руда у циљу одређивања њихових физичко-хемијских карактеристика.

Висока стручност сарадника, тимски рад и опремљеност Лабораторије сигурност су квалитета лабораторијских испитивања. Еталонирана, редовно сервисирана и функционална лабораторијска опрема, којом рукују обучени аналитичари (хемичари и хемијски техничари) обезбеђује ефикасност и поузданост рада. Интерном контролом квалитета лабораторијских испитивања, обезбеђен је стални надзор услова рада, стручности сарадника и исправности опреме у Лабораторији. Екстерном контролом квалитета, Лабораторија резултате својих испитивања пореди са резултатима лабораторија у свету. Ова поређења показују високу корелативност и поузданост наших мерења.

Испитивања квалитета чврстих горива, обухватају: • Узимање узорака угља, кокса, шљаке и пепела; • Припрему узорака; • Техничку анализу (садржај – влаге, пепела, сумпора, испарљивих материја и топлотну вредност); • Елементарну анализу (садржај – угљеника, водоника, азота и кисеоника); • Хемијски састав пепела од чврстог горива (садржај оксида – силицијума, гвожђа, алуминијума, калцијума, магнезијума, натријума, калијума, титана, фосфора и мангана); • Топивост пепела од чврстог горива; • Гранулометријски састав угља; • Индекс мељивости угља итд.

Резултати испитивања физичко – хемијских карактеристика чврстих горива користе се код оцена квалитета угља за домаћинства, за термоелектране, за индустрију и друге намене. Веома су значајни у пројектовању рудника и дефинисању просторних промена квалитета угља, неопходни су у техно-економским, технолошким и техничким анализама, у изради инвестиционих програма, студија изводљивости, у геолошкој елаборацији квалитета и резерви лежишта угља, при мерењима и анализама емисије загађујућих материја у ваздуху из термоелектрана и топлана на угаљ, при испитивањима примене пепела и шљаке у грађевинарству, при детерминацији система за хомогенизацију и управљање квалитетом угља на рудницима, при дефинисању и избору технологије транспорта и начина депоновања шљаке и пепела из термоелектрана, при проценама и анализама утицаја експлоатације и топлотне конверзије угља на животну средину, итд.

Професионалним односом према задацима, ефикасним радом и поузданим резултатима лабораторијских испитивања, Лабораторија за чврста горива је стекла поверење широког круга еминентних корисника, то су: рудници угља са површинском и подземном експлоатацијом из Србије и држава у региону (бивших југословенских република), термоелектране Електропривреде Србије, електропривредни системи у региону, институције и предузећа чије су делатности везане за чврста горива.

Кључни ослонац успешности пословања Лабораторије су сарадници и опремљеност, а пажљиво дефинисан и одржаван обим акредитације је атрибут конкурентности, различитости и референтности на тржишту.

Лабораторија је акредитована по стандарду SRPS ISO/IEC17025 за испитивања чврстог горива (угља и кокса) и производа њиховог сагоревања