LABORATORIJA ZA ČVRSTA GORIVA

Delatnost Laboratorije za čvrsta goriva je ispitivanje čvrstih goriva i proizvoda njihovog sagorevanja, ova ispitivanja se rade po nacionalnim i međunarodnim standardnim metodama i deo su obima akreditacije Laboratorije. Na ovaj način Laboratorija zadovoljava najveći deo zahteva tržišta Srbije i regiona. U okviru svojih delatnosti, Laboratorija se bavi i ispitivanjem minerala i ruda u cilju određivanja njihovih fizičko-hemijskih karakteristika.

Visoka stručnost saradnika, timski rad i opremljenost Laboratorije sigurnost su kvaliteta laboratorijskih ispitivanja. Etalonirana, redovno servisirana i funkcionalna laboratorijska oprema, kojom rukuju obučeni analitičari (hemičari i hemijski tehničari) obezbeđuje efikasnost i pouzdanost rada. Internom kontrolom kvaliteta laboratorijskih ispitivanja, obezbeđen je stalni nadzor uslova rada, stručnosti saradnika i ispravnosti opreme u Laboratoriji. Eksternom kontrolom kvaliteta, Laboratorija rezultate svojih ispitivanja poredi sa rezultatima laboratorija u svetu. Ova poređenja pokazuju visoku korelativnost i pouzdanost naših merenja.

Ispitivanja kvaliteta čvrstih goriva, obuhvataju: • Uzimanje uzoraka uglja, koksa, šljake i pepela; • Pripremu uzoraka; • Tehničku analizu (sadržaj – vlage, pepela, sumpora, isparljivih materija i toplotnu vrednost); • Elementarnu analizu (sadržaj – ugljenika, vodonika, azota i kiseonika); • Hemijski sastav pepela od čvrstog goriva (sadržaj oksida – silicijuma, gvožđa, aluminijuma, kalcijuma, magnezijuma, natrijuma, kalijuma, titana, fosfora i mangana); • Topivost pepela od čvrstog goriva; • Granulometrijski sastav uglja; • Indeks meljivosti uglja itd.

Rezultati ispitivanja fizičko – hemijskih karakteristika čvrstih goriva koriste se kod ocena kvaliteta uglja za domaćinstva, za termoelektrane, za industriju i druge namene. Veoma su značajni u projektovanju rudnika i definisanju prostornih promena kvaliteta uglja, neophodni su u tehno-ekonomskim, tehnološkim i tehničkim analizama, u izradi investicionih programa, studija izvodljivosti, u geološkoj elaboraciji kvaliteta i rezervi ležišta uglja, pri merenjima i analizama emisije zagađujućih materija u vazduhu iz termoelektrana i toplana na ugalj, pri ispitivanjima primene pepela i šljake u građevinarstvu, pri determinaciji sistema za homogenizaciju i upravljanje kvalitetom uglja na rudnicima, pri definisanju i izboru tehnologije transporta i načina deponovanja šljake i pepela iz termoelektrana, pri procenama i analizama uticaja eksploatacije i toplotne konverzije uglja na životnu sredinu, itd.

Profesionalnim odnosom prema zadacima, efikasnim radom i pouzdanim rezultatima laboratorijskih ispitivanja, Laboratorija za čvrsta goriva je stekla poverenje širokog kruga eminentnih korisnika, to su: rudnici uglja sa površinskom i podzemnom eksploatacijom iz Srbije i država u regionu (bivših jugoslovenskih republika), termoelektrane Elektroprivrede Srbije, elektroprivredni sistemi u regionu, institucije i preduzeća čije su delatnosti vezane za čvrsta goriva.

Ključni oslonac uspešnosti poslovanja Laboratorije su saradnici i opremljenost, a pažljivo definisan i održavan obim akreditacije je atribut konkurentnosti, različitosti i referentnosti na tržištu.

Laboratorija je akreditovana po standardu SRPS ISO/IEC17025 za ispitivanja čvrstog goriva (uglja i koksa) i proizvoda njihovog sagorevanja.