Laboratorijska ispitivanja

Ispitivanja obogaćivanja i prerade mineralnih i otpadnih sirovina, prečišćavanja otpadnih voda, fizička i hemijska ispitivanja životne i radne sredine, ispitivanja fizičkih i mehaničkih karakteristika stena i tla, ispitivanja čvrstih goriva i proizvoda njihovog sagorevanja, u Institutu obavljaju specijalizovane akreditovane laboratorije za zaštitu životne i radne sredine, za geomehaniku, za čvrsta goriva i jedinstvena po mogućnostim konvencionalnih i poluindustrijskih kompleksnih ispitivanja i eksperimentalnih istraživanja Laboratorija za pripremu mineralnih sirovina koja organizaciono funkcioniše u okviru Zavoda za pripremu mineralnih sirovina i projektovanje.