ZAVOD (SA LABORATORIJOM) ZA PRIPREMU MINERALNIH SIROVINA I PROJEKTOVANjE

Delatnosti Zavoda za pripremu mineralnih sirovina i projektovanje su razvojna i inovaciona istraživanja, karakterizacija produkata procesa pripreme mineralnih, laboratorijska poluindustrijska i industrijska ispitivanja obogaćivanja i prerade mineralnih i otpadnih sirovina, prečišćavanje otpadnih voda, unapređenje postojećih i razvoj naprednijih tehnoloških rešenja, projektovanje postrojenja za PMS, hidrotransportnih sistema, infrastrukturnih i logističkih objekata, deponija flotacijske jalovine, pepela, šljake i industrijskih otpadnih materija.
U sklopu ovih delatnosti Zavoda su i tehnička kontrola i prijem objekata, garancijska i radna ispitivanja tehničkih i tehnoloških performansi postrojenja, monitoring deponija i jalovišta, izrada projektne investiciono- tehničke dokumentacije za rudarske, energetske i industrijske objekte, mašinske i elektroenergetske instalacije i postrojenja, građevinske objekte visoke i niske gradnje, mostove, čelične i betonske konstrukcije, sisteme klimatizacije i grejanja, hidrotehničke objekte, vodovode i kanalizaciju, sisteme za veštačku kišu itd.

U sastavu Zavoda je Laboratorija za pripremu mineralnih sirovina jedinstvena po mogućnostima konvencionalnih laboratorijskih i poluindustrijskih kompleksnih ispitivanja i opitnih eksperimentalnih istraživanja. Opremljena je uređajima za usitnjavanje, prosejavanje, klasiranje, gravitacijsku, magnetnu i flotacijsku koncentraciju, briketiranje i peletizaciju, i opitnim postrojenjem za simulaciju realnih uslova, proveru i određivanje parametara hidrotransporta. Laboratorija radi i određivanje granulometrijskog sastava, Bondov radni indeks, belinu karbonatnih sirovina, magnetne frakcije, pliva-tone analizu, otpornost na pad, na vodu i šater test za čvrsta goriva, opit taloženja, viskozitet suspenzije i dr.

Ukupne razvojno-istraživačke i projektantske doprinose i rezultate Zavoda jugoslovenskom i srpskom rudarstvu i industriji teško je pobrojati. Nema značajnije flotacije, separacije, postrojenja za pripremu mineralnih sirovina u Jugoslaviji i Srbiji, u čijem projektovanju, nadzoru gradnje ili angažovanjem na neki drugi način Zavod nije učestvovao, među njima su flotacijska postrojenja polimetaličnih ruda u Boru, Majdanpeku, Velikom Krivelju, Rudniku, Velikom majdanu, Blagodatu (Grotu), Kišnici, Leposaviću, Suvoj rudi, Starom trgu – Trepči, Srebrenici, Lece, Sasa itd.

Tu je i rešenje postrojenja za koncentraciju rude fosfata Jordanskih rudnika fosfata, separacija rude gvožđa Omarska, postrojenje Rudnika uranijuma Žirovski vrh, više separacija nemetaličnih mineralnih sirovina i postrojenja za usitnjene i proizvodnju granulata kamena.

Brojna su i postrojenja za čišćenje uglja, to su: Aleksinački rudnici, Rudnik mrkog uglja Bogovina, Ibarski rudnici, Rudarski basen Kolubara, Rudarsko energetsko hemijski kombinat Kosovo – Obilić, Termoelektrane i kopovi Kostolac, Rudnik lignita Lubnica, Rembas, Rudnik mrkog uglja Soko, Rudnik mrkog uglja Štavalj, Rudnik i termoelektrana Ugljevik, Rudnik i termoelektrana Gacko itd.
U skupu inženjerskih rezultat Zavoda su i projekti flotacijskih jalovišta, odlagališta pepela i šljake iz termoelektrana, lokacije značajniji ovih objekata su: Bor, Majdanpek, TE Nikola Tesla Obrenovac, Kostolac, Rudnik, Trepča, Gacko, Pljevlja itd.

Doprinosi nauci i inženjerstvu saradnika Zavoda ogledaju se i u više stotina objavljenih naučnih i stručnih radova, u patentima, realizovanim naučnim, tehnološkim i inovacionim projektima Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj, u priznatim tehničkim rešenjima, u pokretanju i organizovanju naučnih i stručnih skupova, a kruna ovih aktivnosti je organizacija XVI balkanskog kongresa o pripremi mineralnih sirovina (Beograd, 17-21. juni 2015) sa učesnicima iz 26 zemalja.

Stručnošću, integrisanim sistem menadžmenta i licencama, Zavod za pripremu mineralnih sirovina i projektovanje danas ispunjava sve uslove akreditovane meritornosti za svoju delatnost.