LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU

Delatnost Laboratorije za geomehaniku je ispitivanje fizičkih i mehaničkih karakteristika tla i stena prema SRPS standardima za potrebe projektovanja, izgradnje i izvođenja eksploatacionih rudarskih radova (svi oblici eksploatacije), u građevinarstvu, u fizičko-mehaničkoj karakterizaciji građevinskog kamena, kod odlaganja jalovine i pepela, rekultivacije i uređenja degradiranog predela, analize i sanacije nestabilnosti terena i slično.

Laboratorija izvodi: • Identifikaciono klasifikaciona ispitivanja (određivanje vlažnosti, zapreminske mase sa porama, zapreminske mase bez pora, granulometrijskog sastava, konsistencije); • Ispitivanja otpornih svojstava (opit direktnog smicanja); • Ispitivanja deformabilnih svojstava (edometarski opit); • Ispitivanja zbijenosti (Proktorov opit); • Ispitivanja nosivosti (CBR opit, određivanje jednoosne pritisne čvrstoće); • Ispitivanja vodopropustljivosti (sa konstantnim i opadajućim pritiskom); • Ispitivanja čvrstoće, elastičnih i deformabilnih svojstava stena; • Ispitivanja otpora prema rezanju pri otkopavanju uglja; • Ispitivanja drobivosti uglja.

U sklopu širih istraživačkih, razvojnih, inovacionih i projektantskih aktivnosti Rudarskog instituta, Laboratorija za geomehaniku integrisano učestvuje u izradi i tehničkoj kontroli projekata inženjerskogeoloških istraživanja, u istražnom bušenju, u uzimanju uzoraka i kartiranju jezgara prilikom istražnog bušenja, u inženjerskogeološkom kartiranju terena, izradi karata i profila za geostatičke analize i proračune padina i kosina, sanaciju klizišta, izgradnju brana i deponija jalovine i pepela, proračune nosivosti i sleganja tla za građevinske objekte, geostatičke proračune za projektovanje površinskih kopova, šahti, podzemnih prostorija i tunela, izradu i tehničku kontrolu geotehničkih elaborata za potrebe izgradnje objekata, geotehnički monitoring itd.

Laboratorija za geomehaniku počela je sa radom odmah po formiranju Rudarskog instituta, tokom pedeset i pet godina postojanja obavila je više miliona laboratorijskih i terenskih merenja, opitnih ispitivanja, analiza i elaboracija, za sve značajnije rudnike Srbije i Jugoslavije. To su pre svega ugljeni baseni Kolubara, Kostolac, Kosovo, Ugljevik, Gacko, Bitolj, Pljevlja, rudnici uglja Velenje, Aleksinac, Resavica, Ibarski rudnici, Bogovina, Krepoljin, Lubnica, Istarski rudnici, Kreka, Banovići, Stanari, Šički brod itd., rudnici obojenih i plemenitih metala Rudarsko-topioničarski basen Bor, Rudnik bakra Majdanpek, Stari trg, Ajvalija, Rudnik-Rudnik, Kišnica, Novo brdo, Lece, Srebrnica, Sasa, Brskovo, Koporić, Žuta prlina, Jelakce, Rudnici boksita Nikšić, Rudnik uranijuma Žirovski vrh, brojni rudnici nemetaličnih mineralnih sirovina Beočin, Novi Popovac, Kosjerić, Rgotina, Jelen do, Kikinda, Novi Bečej, Ub, Golubac itd.
Laboratorija je dala značajan doprinos rešavanju problema iz delokruga njenog rada u Elektroprivredi Srbije, u termoelektranama Nikola Tesla Obrenovac, Kolubara, Kostolac, Bitolj i Pljevlja.

Laboratorija je prednjačila u uvođenju savremenih metoda i postupaka, među prvima u svetu primenila je fotoelastično modelovanje naponsko-deformacionih stanja u stenskom masivu. Saradnici Laboratorije aktivno pružaju podršku nastavi i obuci studenata na redovnim studijama, a merenjima i eksperimentalnim opitima pružaju pomoć prilikom izrada magistarskih teza i doktorskih disertacija kandidata sa Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Laboratorija je akreditovana, akreditacija Akreditacionog tela Srbije, standard SRPS ISO/IEC 17025.