RUDARSTVO I GEOLOGIJA DANAS III MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM

RUDARSTVO I GEOLOGIJA DANAS III MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM

BEOGRAD 28 – 29. 11. 2024.

UZ PODRŠKU

U nameri uspostavljanja delotvornog dijaloga o aktuelnim problemima, naučnim, stručnim, inovacionim i proizvodnim tokovima i trendovima u rudarstvu i geologiji, Rudarski institut iz Beograda uz podršku Ministarstva nauke tehnološkog razvoja i inovacija i Elektroprivrede Srbije, organizuje međunarodni naučni skup “Rudarstvo i geologija danas”. Želja je da simpozijum postane postojana spona povezivanja stručnjaka balkanskih i drugih zemalja, radi dijagnostike i ocene stanja, predstavljanja rezultata, razmene iskustava i znanja, upoznavanja ideja i inovacija u rudarstvu i geologiji. Ovi su ciljevi ostvarljivi zajedničkim delovanjem, te sa zadovoljstvom pozivamo da nameru podržite učestvovanjem u pripremi i radu simpozijuma, a kompanije pozivamo da postanu partneri simpozijuma.

• Eksploatacija mineralnih sirovina (podzemna, površinska, podvodna, kombinovana, eksploatacija nafte i gasa)
• Priprema mineralnih sirovina
• Logistički rudnički procesi
• Geologija (rudnička geologija, inženjerska i hidrogeologija, geotehnika, geofizika i dr.)
• Zaštita životne i radne sredine
• Zaštita rudnika i odlagališta od voda
• Rekultivacija, revitalizacija i uređenje degradiranih površina
• Ekonomika mineralno-sirovinskog kompleksa
• Standardi, zakonska i normativna regulativa
• Rizici i upravljanje rizicima
• Obrazovanje rudarskih i geoloških stručnjaka
• Rudarstvo i arheologija
• Veštačka inteligencija – primena u rudarstvu i geologiji
• Održivo rudarstvo

Apstrakt na srpskom i engleskom jeziku, obima do 400 reči, dostaviti najkasnije do 15. maja 2024. u elektronskoj formi na imejl adresu rgd@ribeograd.ac.rs.

Detaljno uputstvo za pripremu radova (šablon) biće dostavljeno autorima sa obaveštenjem o prihvatanju teme rada, najkasnije do 15. juna 2024. Radovi mogu biti na srpskom ili engleskom jeziku, do 10 strana teksta i grafičkih priloga zajedno.

15. 05. 2024. Rok za prijavu teme rada i dostavljanje sažetka.

15. 06. 2024. Obaveštenje o prihvatanju teme rada (najkasnije).

31. 08. 2024. Rok za dostavu radova

31. 10. 2024. Drugo saopštenje sa programom simpozijuma.

U dinarskoj protivvrednosti kotizacija iznosi 200 evra, za studente doktorskih studija i pretplatnike Rudarskog glasnika 150 evra. Kotizacija obezbeđuje: knjigu radova i prateće materijale simpozijuma, koktel i svečanu večeru.

KONTAKT I ADRESA

Svetlana Polavder / Svetlana Polavder, tel. + 381 11 2192-479

Adresa / adress: Rudarski institut, Batajnički put 2, 11080 Beograd,

Email/ email : rgd@ribeograd.ac.rs