VIII BALKANSKI RUDARSKI KONGRES

ODRŽAVA SE U GODINI OBELEŽAVANjA 60 GODINA RADA RUDARSKOG INSTITUTA BEOGRAD

Srbija Beograd

28 – 30. septembar 2022.

ORGANIZATOR

RUDARSKI INSTITUT BEOGRAD

SUORGANIZATORI

Odeljenje rudarskih, geoloških i sistemskih nauka
Akademije inženjerskih nauka Srbije
Balkanska akademija rudarskih nauka

MEĐUNARODNI KOORDINACIONI KOMITET

Akademik prof. dr Slobodan Vujić, Srbija, predsednik
Prof. dr Colo Vutov, Bugarska
Prof. dr Vladimir Malbašić, Bosna i Hercegovina
Dr Marjan Hudej, Slovenija
Mr Sašo Jovčevski, Severna Makedonija
Dr Miodrag Gomilanović, Crna Gora
Prof. dr Jani Bakalbaši, Albanija
Prof. dr Bahtijar Inver, Turska
Prof. dr Nikolae Iliaš, Rumunija
Emeritus prof. Konstantinos Panagopulos, Grčka

NACIONALNI NAUČNI SAVET

Akademik prof. dr Slobodan Vujić, predsednik
Akademik prof. dr Aleksandar Grubić
Dr Milinko Radosavljević
Emeritus prof. Nadežda Ćalić
Prof. dr Rade Jelenković
Prof.dr Milan Trumić
Prof. dr Slobodan Trajković
Prof. dr Jasminka Cvejić
Prof. dr Milenko Pušić
Prof. dr Aleksandar Milutinović
Prof. dr Predrag Lazić
Prof. dr Lazar Kričak
Prof. dr Vladimir Čebašek
Prof. dr Tomislav Šubaranović
Prof. dr Miloš Tanasijević
Prof. dr Bojan Dimitrijević

NACIONALNI ORGANIZACIONI KOMITET

Dr Milinko Radosavljević, predsednik
Dr Svetlana Polavder, potpredsednik
Mr Jasmina Nešković, potpredsednik
Pavle Stjepanović, sekretar
Rade Šarac, sekretar
Prof. dr Srđan Kostić
Dr Sandra Petković
Dr Dragica Jagodić Krunić
Dejan Milijanović
Željko Praštalo
Dragan Milošević
Marko Pavlović
Vladan Čanović
Stevan Ćorluka

BALKANSKI RUDARSKI KONGRES

Balkanski rudarski kongres je međunarodni naučni skup koji tradicionalno okuplja stručnjake s ciljem razmene iskustava, transfera znanja, uspostavljanja poslovnih veza, provere ideja, pogleda i stavova, sagledavanja i ocene naučnih i stručnih rezultata, tranzicionih i razvojnih trendova, privrednih problema, unapređenja međunarodne saradnje, posebno među bakanskim zemljama.

Rudarski institut iz Beograda u saradnji sa Odeljenjem rudarskih, geoloških i sistemskih nauka Akademije inženjerskih nauka Srbije i Balkanskom akademijom rudarskih nauka, organiztuje VIII Balakanski rudarski kongres, prethodili su kongresi: Varna, Bugarska, 2005; Beograd, Srbija, 2007; Izmir, Turska, 2009; Ljubljana, Slovenija, 2011; Ohrid, Severna Makedonija, 2013; Petrošani, Rumunija,2015; Prijedor, Bosna i Hercegovina – Republika Srpska, 2017.

TEME

Ciljevi Balkanskog rudarskog kongresa zajednički su ostvarljivi, vrata Kongresa su otvorena za sve teme iz rudarstva i bliskih oblasti, a lista tema u nastavku ne uslovljava već inspiriše:

1. Tehnologije eksploatacije i pripreme mineralnih sirovina
2. Rudnička logistika
3. Rudnička geologija, hidro geologija, inženjerska geologija, mehanika stena i geomehanika, geofizička – seizmika itd.
4. Zaštitat rudnika od voda
5. Tehnički, tehnološki, ekološki, socijalni i ekonomski aspekti eksploatacije i pripreme mineralnih sirovina
6. Planiranje, projektovanje i optimizacija proizvodnje i razvoja
7. Matematičko-modelski pristupi, sistemsko iženjerstvo i računarski integrisane tehnologije
8. Informacione tehnologije u rudarstvu
9. Geopolitički i lokalni uticaji na rudarsku privredu
10. Rizici i upravljanje rizicima u rudarstvu
11. Primenjena istraživanja i inovacije
12. Razvojni trendovi rudarstva i prognoza razvoja
13. Modernizacija, revitalizacija i reinženjering rudničkih sistema
14. Povezanost životne sredine i eksploatacije mineralnih sirovina
15. Zaštita životne i radne sredine
16. Rekultivacija, revitalizacija i uređenje degradiranih površina
17. Automatizacija i upravljanje procesima u rudarstvu
18. Praćenje rada i održavanje opreme i mašina u rudnicima
19. Energetska i resursna (materijalna) efikasnost rudničkih sistema
20. Standardi, zakonska i normativna regulativa
21. Inženjrersko obrazovanje i obrazovni trendovi
22. Istorija rudarstva i kulturno nasleđe

VREMENSKI ORJENTIRI

Rok za dostavljanje radova 15. 06. 2022.
Informacija o prihvatanju rada 15. 07. 2022.

PRIJAVA I UPUTSTVO ZA PRIPREMU RADOVA

Rad na engleskom jeziku obima do 5 strana A4 formata dostaviti u elektronskom obliku na e-adresu:  bmc@ribeograd.ac.rs .

Obavezna struktura rada: • naslov rada, • podaci o autoru/ima, • sažetak do 200 reči, • ključne reči (najviše 5), • tekst rada (sadrži: uvod, poglavlje/lja, zaključak) i • literaturni izvori.

Tekst pripremiti u Microsoft Word-u, slova Times New Roman veličine 12. Grafički prilozi moraju biti kvalitetni i prikladni za crno-belu štampu.

Mole se autori da se pridržavaju ovog uputstva, radovi pripremljeni drugačije neće biti prihvaćeni.

Svi radovi biće recenzirani. Prihvaćeni radovi biće publikovani u zborniku radova uz uslov da je kotizacija uplaćena na vreme.

Deset odabranih radova biće publikovano u specijalnom broju časopisa Rudarski glasnik

PREZENTACIJA RADOVA

Radovi se mogu prezentovati na službenim jezicima Kongresa, engleskom ili srpskom. Obezbeđen simultani prevod.
Vreme prezentacije radova biće određeno na Kongresu. Autori treba da planiraju ne duže od 10 minuta.

KOTIZACIJA

Iznos kotizacije:

• Redovna 200 EUR
• Studentska 100 EUR
• Za pratioca 100 EUR

Kotizacija uključuje učešće na Kongresu, kongresni materijal, koktel, osveženje za vreme pauza, svečani ručak ili večera i prateći program. Kotizacija za pratioca uključuje sve osim kongresnog materijala. Za studentsku kotizaciju neophodno je dostaviti potvrdu o statusu studenta. Učesnici iz Srbije iznos kotizacije plaćauju u dinarskoj protiv vrednosti.

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANjE

  Kотизацију може уплатити компанија или лично. Да бисмо послали инструкцију за плаћање, доставите податке:


  Izlagačima se pruža mogućnost predstavljanja svojih kompanija, proizvoda, tehničkih i tehnoloških rešenja, projekata, usluga itd. Pozivamo kompanije i organizacije koje rade u rudarskom sektoru da se pridruže i podrže Kongres kao sponzori ili na druge načine koji omogućavaju proaktivnu ulogu i postizanje komunikacionih, marketinških i korporativnih ciljeva. Prostor u kome će se održati Kongres pruža maksimalne izložbene i druge prezentacione mogućnosti.

  OPCIJE SPONZORSTVA

  Sponzorski paket

  • Glavni (€5000)
  • Zlatni (€3000)
  • Srebrni(€2000)
  • Bronzani (€1000)

   

  USLOVI SPONZORSTVA

  Prednosti Sponzorski paket
  Glavni Zlatni Srebrni Bronzani
  Prezentacija na kongresu (trajanje, min) 30 20 15 10
  Karta delegata (ceo program) 5 3 2 1
  Procenat popusta za kupovinu dodatnih karata 50 30 20 10
  Izložbeni prostor (m2) 7 4 3 2
  Oglas u zborniku radova (stranica) 1 1/2 1/3 1/4
  Oglas u beležnici kongresa (stranica) 1 1/2 1/3 1/4
  Logo na znački delegata h h h
  Logo na kesi sa materijalima  kongresa h h

   

  Moguć je zakup samo izložbenog prostora u dogovoru sa organizatorom.

  Za sva pitanja obratite nam se.

  MESTO KONGRESA

  FALKENŠTAJNER HOTEL BEOGRAD

  Bulevar Mihajla Pupina 10K, Beograd
  Tel. +381/(0)11 2250-000
  Faks +381/(0)11 2250-001
  www.falkensteiner.com


   

  SMEŠTAJ
  Ponuda smeštaja u Beogradu je velika. Izbor i rezervacija smeštaja je individualna.
  Hotel Falkenštajner pruža povoljnije uslove smeštaja za učesnike Kongresa.